Naturvård

Slåtteräng

Ängs- och naturbeteskötsel

Under drygt 2000 år har man genom kontinuerligt ängsbruk skapat ett landskap med en rik och varierad biologisk mångfald samt öppna gräsmarker såsom ängs- och betesmarker. De hör till de mest artrika naturtyperna i Sverige. På sin höjd fanns det över 2 miljoner hektar ängar i Sverige. Idag finns det mindre än en procent kvar och det är inte förvånande att av landets alla rödlistade kärlväxter återfinns närmare 60% i just denna vegetationstyp och ängen har blivit vår mest hotade naturtyp.

Under lång tid var slåtterängen helt central och det viktigaste markslaget eftersom den livnärde kreaturen. Ängen var en vårdad och vördad del av landskapet som togs hand om med stor omsorg. Med den agrara revolutionen förvandlades ängen från självhushållets moder till raritet. Ängens syfte förändrades från foderproduktion till naturvård, bevarande av den biologiska mångfalden samt kulturmiljövård.

När vi sköter och restaurerar de ängar, natur- och skogsbeten som finns kvar arbetar vi oftast i de känsligaste biotopskyddade områdena. Traditionella arbetsmetoder, noggrannhet, försiktighet och tålamod är ofta förutsättningarna för att bevara dessa känsliga naturtyper som skapats genom lång kontinuitet.

Gamla hamlade askar och lönn

Tjänster inom ängs- och naturbetesskötsel

 

Rådgivning

Gräsytans statusbedömning samt rekommendation och prioritering av skötselinsatser. Planering av restaureringsåtgärder eller nyanläggning av ängsytor.

Fagning och gräsbränning

Städning från fjolårets löv- och gräsrester samt nedfallna kvistar och grenar.
Bränning av gräsmarker är ett snabbt sätt att restaurera öppna marker med grovt gräs och en tät gammal gräsförna.

Slåtter

Vid slåttern väljer vi helst lien som redskap. Endast lieslåttern uppfyller det högsta kvalitetskrav och är då förstahandsval i de känsligaste miljöerna.

Hässjning och höbärgning

Förr i tiden så torkade man höet på hässjor medans det idag är mest för att bevara ett kulturhistoriskt arv.

Hamling

Vi utför nyhamling och omhamling av hamlade träd.
Även vid hamling föredrar vi handredskap som kniv och handsåg för att efterlikna traditionell skötsel.

Röjning, ringbarkning och luckhuggning

Främst i restaureringsfasen men även vid underhåll av träbärande gräsmarker skapar röjning av invaderande vedväxter förutsättningar att betes- och slåttergynnade arter kan trivas.
Vi utför luckhuggning och utglesning med syfte att återskapa förutsättningar för skogsbete.

Utbildning

Vi håller kurser i alla moment av ängens hävdcykeln.

Gamla hamlade askar och lönn

Vi är främst verksamma i norra Stockholms län men vid intressanta uppdrag även utanför. Kontakta oss gärna!